Klantenservice


Klantenservice


Heeft u een vraag?

Algemene voorwaarden

Fromanteel B.V.
-
Algemene Voorwaarden Online Store Versie 1.0

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Koper:, de consument, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Fromanteel B.V.;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of Fromanteel B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Fromanteel B.V.: de ondernemer, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Fromanteel B.V. die producten en/of diensten op afstand aan koperen aanbiedt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Retourformulier: het retourformulier voor herroeping die Fromanteel B.V. ter beschikking stelt die een koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. Dit formulier is onder andere hier te vinden;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Fromanteel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Fromanteel B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Fromanteel B.V.

Artikel 2 Identiteit van Fromanteel B.V.

Fromanteel B.V.;
Keizersgracht 241, Amsterdam;
Telefoonnummer: +31 (0)20 8200 930 te bereiken op ma-vr van 09.00 tot 17.30; E-mailadres: info@fromanteel.nl;
KvK-nummer: 56831064;
Btw-identificatienummer: NL852322021B01.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fromanteel B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Fromanteel B.V. en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Fromanteel B.V. zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Fromanteel B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Fromanteel B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fromanteel B.V. niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Fromanteel B.V. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van verzending;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Fromanteel B.V. de prijs garandeert;
  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
  • De manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • De gedragscodes waaraan Fromanteel B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fromanteel B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fromanteel B.V. is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fromanteel B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Fromanteel B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Fromanteel B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fromanteel B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Fromanteel B.V. zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van Fromanteel B.V. waar de koper met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Fromanteel B.V. deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. Fromanteel B.V. biedt de koper de mogelijkheid zijn aankoop binnen 30 dagen te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan Fromanteel B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Gedurende deze 30 dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Fromanteel B.V. retourneren, conform de door Fromanteel B.V. verstrekte instructies.
 3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Fromanteel B.V.. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het retourformulier. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Fromanteel B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Fromanteel B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Fromanteel B.V. of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Fromanteel B.V. kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Fromanteel B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door Fromanteel B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiƫle markt waarop Fromanteel B.V. geen invloed heeft;
  5. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Fromanteel B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiƫle markt en waar Fromanteel B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Fromanteel B.V. dit bedongen heeft en:
  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. De koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Fromanteel B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

 1. Fromanteel B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Fromanteel B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Fromanteel B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Fromanteel B.V. kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 (dertig) dagen na levering aan Fromanteel B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Fromanteel B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Fromanteel B.V. is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Fromanteel B.V. en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. Indien de imperfectie van het product te wijten is aan zichtbare slijtage en/ of het gebruik van het product. Dit is zal worden beoordeeld door de professionals van Fromanteel B.V.;
  4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 Levering en uitvoering

 1. Fromanteel B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Fromanteel zal zich inspannen aan de gestelde levertermijnen te voldoen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper echter geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Fromanteel B.V. het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fromanteel B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Fromanteel B.V.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fromanteel B.V. tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Fromanteel B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als u een beschadigd product ontvangt dient u dit binnen drie dagen per mail kenbaar te maken. U kunt deze mail sturen naar: info@fromanteel.nl

Artikel 12 Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fromanteel B.V. te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de koper heeft Fromanteel B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 Klachtenregeling

 1. Fromanteel B.V. beschikt over een klachtenprocedure welke is te vinden op de website.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 (zeven) dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fromanteel B.V., nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Fromanteel B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fromanteel B.V. binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van Fromanteel B.V. niet op, tenzij Fromanteel B.V. schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Fromanteel B.V., zal Fromanteel B.V. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos, met uitzondering van de verzendkosten, vervangen of repareren.

Artikel 14 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Fromanteel B.V.en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. In het geval gebruik wordt gemaakt van een versie van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse, dan is voor uitleg van de bepalingen van deze algemene voorwaarden de tekst van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden leidend.
 2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.